คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร เข้าเยี่ยมชม ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

05.01.2561

Facebook Addthis
วันที่ 5 มกราคม 2561 นักศึกษาและอาจารย์ คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยโทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารโดยมี ทีมงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยให้การต้อนรับ ณ ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย สถาบันอาหารย้อนกลับ