Thai Food Heritage, 1st Floor

บริเวณต้อนรับและขายของที่ระลึก  เป็นพื้นที่นำเสนอความเป็นศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในมุมต่างๆ ผ่านของที่ระลึกในหลากหลายรูปแบบ