สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage) ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาโครงสร้าง พื้นฐานทางปัญญาผ่านรูปแบบ “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทาง โอกาส และการสร้างสรรค์ ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรม อาหารในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิด ความรัก ความภาคภูมิใจ และการตื่นตัวในคุณค่าของ “วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย”

ตารางกิจกรรม

ข่าวสารและกิจกรรม

สศอ. เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

06.10.2560

ในวันที่ 4 ตุลาคม 2560 ทางศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ได้รับเกียรติอย่างยิ่ง จากคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ จากสำนักงานเศรษฐกิจอุตสาหกรรม (สศอ.) กระทรวงอุตสาหกรรม เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเ…

อ่านข่าวทั้งหมด

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล

02.10.2560

กิจกรรมการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สินค้าอาหารฮาลาล โครงการส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารฮาลาล (Enhancing Thai Halal Food) ปีงบประมาณ 2561. สถานประกอบการที่ผ่านการคัดเลือกเข้าโครงกา…

อ่านข่าวทั้งหมด

Thailand Food Innovation

12.09.2560

ข่าวประชาสัมพันธ์ ขอเชิญร่วมงาน "งานประกาศแนวโน้มธุรกิจนวัตกรรมอาหารแห่งอนาคตของประเทศไทย" วันพุธที่ 13 กันยายน 2560 ณ ลานอีเดน ชั้น1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ รายละเอีย…

อ่านข่าวทั้งหมด

ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้ว

31.10.2559

ขณะนี้ทาง Thai Food Heritage ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย เปิดให้จองการเข้าชม เป็นหมู่คณะได้แล้วครับ โดยผ่านสองช่องทางหลักดังนี้ครับ 1.Email โดยตรงมาที่ tfh@nfi.or.th โดยสามารถแจ้งร…

อ่านข่าวทั้งหมด

อบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive"

31.10.2559

การอบรมหัวข้อ "Global Food Business Development for Executive" วันที่ 18-19 สิงหาคม 2559 เวลา 08.30-16.30 ณ ชั้น 2 ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย Thai Food Heritage สถาบันอาหาร กระทรวงอ…

อ่านข่าวทั้งหมด