ความเป็นมาของศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย

สถาบันอาหาร ซึ่งเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมอาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย (Thai Food Heritage)

ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาผ่านรูปแบบ “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ครั้งแรกใน วงการอุตสาหกรรมอาหารไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญา พื้นบ้าน ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทาง โอกาส และการสร้างสรรค์ ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบัน รวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการตื่นตัวในคุณ ค่าของ “วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย”

การดำเนินการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทยได้ริเริ่มอย่างเป็นรูปธรรม นับตั้งแต่ปี 2556 จนถึงปัจจุบัน โดยได้มี การปรับปรุงพ้ืนที่นิทรรศการในชั้นที่ 2 และอยู่ในระหว่างการดำเนินการเตรียมการก่อสร้างในชั้นที่ 3 ซึ่งประกอบด้วย ห้องประชุมของศูนย์ฯ ซึ่งสามารถจุผู้เข้าร่วมได้ ถึง 200 ท่านและยังมีครัวสาธิที่ใช้ในการสอนการประกอบอาหารไทย เพื่อการเรียนการสอนการปรุงอาหารไทยกับกลุ่มผู้ สนใจ และเป็นการเผยแพร่องค์ความรู้ การประกอบอาหารไทย ให้แพร่หลายในอนาคต

วิสัยทัศน์

ศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย พลังแห่งการเรียนรู้ใหม่เพื่อการพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารของไทยอย่างยั่งยืน

พันธกิจ

พื้นที่เรียนรู้สร้างความเข้มแข็งให้อุตสาหกรรมอาหารของไทย