ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย

สถาบันอาหาร ซ่ึงเป็นสถาบันเครือข่ายภายใต้ กระทรวงอุตสาหกรรม มีภารกิจส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรม อาหาร จึงได้ริเริ่มแนวคิดการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ อาหารไทย (Thai Food Heritage) ซึ่งถือเป็นก้าวใหม่ในการ พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางปัญญาผ่านรูปแบบ “พื้นที่เรียนรู้เชิงสร้างสรรค์” ครั้งแรกในวงการอุตสาหกรรม อาหารไทย เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ เผยแพร่ข้อมูลด้านอาหารไทย ศิลปวัฒนธรรมและภูมิปัญญาพื้นบ้าน ซึ่งสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ในการชี้นำทิศทางโอกาส และการสร้างสรรค์ ร่วมกับความก้าวหน้าของเทคโนโลยี เพื่อให้เกิด การเปลี่ยนแปลงที่ท้าทายของการแข่งขันในอุตสาหกรรมอาหารในปัจจุบันรวมถึงเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับ ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมอาหาร ตลอดจนเพื่อกระตุ้นให้คนไทยเกิดความรัก ความภาคภูมิใจ และการตื่นตัว ในคุณค่าของ “วัฒนธรรมที่มีอรรถรสในอาหารไทย”

เข้าเยี่ยมชมชั้นที่
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 • ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 1

  บริเวณโถงต้อนรับชั้น 1 เป็นที่ตั้งของออฟฟิศสำนักงานศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยและชั้นโชว์สินค้าพรีมี่ยมของที่ระลึกมีจำหน่าย ณ จุดนี้ครับ และยังมีมุมนั่งเล่นที่มีหนังสือเกี่ยวกับอุตสาหกรรมอาหารให้ได้อ่านกันครับ  เป็นพื้นที่นำเสนอความเป็นศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ในมุมต่างๆ ผ่านของที่ระลึกผ่านตัวหนังสือในหลากหลายรูปแบบ รายละเอียด
 • ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 2

  พื้นที่จัดการแสดงความอุดมสมบูรณ์ของประเทศไทยที่พรั่งพร้อมไปด้วยพืชพันธ์ธัญญาหาร และสัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของไทย รายละเอียด
 • ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทยชั้น 3

  ศูนย์การเรียนรู้อาหารไทย ชั้น3 ประกอบด้วยห้องอบรมขนาดแกรนด์บอลรูม และห้องขนาดเล็ก และยังมีห้องคุ๊กกิ้งคลาสเอาไว้เพื่อเรียนคลาสทำอาหาร  รายละเอียด