โซนการจัดแสดงที่ 2 ครบเครื่องครัวไทย

สัมผัสกับวัฒนธรรมและภูมิปัญญาไทย ในการเลือกใช้และประยุกต์วัตถุดิบจากท้องไร่ นำมาปรุงด้วยวิถีเฉพาะตัวอันเป็นเอกลักษณ์ ไปจนถึงความคิดสร้างสรรค์ในการเสิร์ฟ และนำเสนอภาพอาหาร ด้วยภูมิปัญญาที่ได้รับการต่อยอดจากอดีตถึงปัจจุบัน