การฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป

23.01.2561

Facebook Addthis
การฝึกอบรม โครงการสร้างและพัฒนาผู้ประกอบการใหม่เชิงสร้างสรรค์และนวัตกรรม
สาขาอุตสาหกรรมอาหารและเกษตรแปรรูป รุ่นที่1/2561
ระหว่างวันที่ 23 มกราคม – 15 กุมภาพันธ์ 2561
ดำเนินการโดยหน่วยร่วม สถาบันอาหาร
สนับสนุนงบประมาณโดย กรมส่งเสริมอุตสาหกรรมย้อนกลับ